Oddělení beletrie pro dospělé čtenáře

Nachází se v přízemí hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka. Půjčovna slouží nejširšímu okruhu uživatelů, k dispozici je zde česká i světová klasická literatura, romány, detektivky, fantasy i sci-fi. Samostatně jsou umístěny divadelní hry, cestopisy, válečná literatura i poezie. K dispozici je i cizojazyčná literatura a částečně i životopisy.

Uživatelé mohou vyhledávat v on-line katalogu a mohou využít i rezervační službu a službu odložení. Část knihovního fondu je umístěna ve skladu, z něhož lze knihy dodat do následujícího dne. Součástí služeb této půjčovny je donášková služba pro zdravotně znevýhodněné občany nebo seniory i zajištění expresní výpůjčky (expres balíček).

Oddělení naučné literatury

Nachází se v 1. patře hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka. Je zde soustředěna populárně naučná i odborná literatura ze všech oborů, učebnice, slovníky i životopisy.

Uživatelé mohou vyhledávat v on-line katalogu a mohou využít i rezervační službu. Část knihovního fondu je umístěna ve skladu, z něhož lze knihy dodat do následujícího dne. Pokud požadovaný titul nemá knihovna ve svém fondu, lze jej zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

V oddělení lze využít přístup k internetu i tiskové editory Word, Excel.

Oddělení – čítárna novin a časopisů, studovna

Nachází se v 1. patře hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka (zadní část). K dispozici jsou zde noviny a časopisy – odborné, populárně naučné i zábavně relaxační. Poslední čísla novin a časopisů se půjčují jen prezenčně, základní výpůjční doba časopisů a novin je 14 dnů.

Kromě periodik jsou zde soustředěny mapy, průvodci a audioknihy, dále se zde půjčují čtečky elektronických knih. Fond studovny tvoří příruční knihovna, která obsahuje encyklopedie, výkladové slovníky a referenční literaturu z různých oborů. Tento knihovní fond je k dispozici pouze prezenčně a je základem pro poskytování bibliograficko – informační služby.

K dispozici je zde rovněž Sbírka zákonů v elektronické podobě (ASPI) a databáze Anopress, která zpřístupňuje plné texty článků a zpráv ze všech celostátních deníků a z téměř 80 deníků regionálních, textové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize.

Knihovní a informační fond studovny tvoří obsáhlý soubor regionální literatury a regionální článková databáze.

Oddělení literatury pro děti a mládež

Oddělení se nachází ve 2. patře hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka a k dispozici je zde krásná i naučná literatura pro děti a mládež, slovníky, encyklopedie i časopisy určené dětským uživatelům. Dále se zde půjčují deskové hry, tematické kufříky, kouzelné čtení s Albi tužkou a dětské audioknihy.

Návštěvníci mohou využívat on-line katalog a internet.

Oddělení dětské literatury pořádá pro své uživatele pravidelné soutěže, přednášky, besedy i exkurse. O programové nabídce dětského oddělení více v sekci Pro školy.

Oddělení regionálních služeb

Oddělení regionálních služeb zajišťuje odborné knihovnické činnosti, které jsou určeny základním knihovnám regionu Českolipska. Jedná se o tyto služby:

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
  • Statistika knihovnických činností
  • Vzdělávání knihovníků, porady, semináře
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • Nákup knihovních fondů z prostředků provozovatelů (obcí)
  • Tvorba výměnného fondu pro potřeby knihoven regionu
  • Zajišťování cirkulace výměnného fondu po regionu
  • Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí
  • Správa systému AKS Tritius REKS

Uvedené služby jsou vykonávány na základě pověření Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a finančně zabezpečeny z dotace Libereckého kraje.

Více o službách oddělení regionálních služeb v sekci Pro knihovny.

Oddělení akvizice a katalogizace

Oddělení akvizice a katalogizace zajišťuje nákup, zpracování a katalogizaci knihovního fondu pro Městskou knihovnu v České Lípě a její pobočky.

Spolupracuje se Souborným katalogem ČR a souborem Národních autorit ČR.