Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 

1. Název
Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Městská knihovna Česká Lípa byla Zastupitelstvem města Česká Lípa zřízena jako příspěvková organizace města Česká Lípa. Hlavním účelem zřízení organizace je plnění hlavního předmětu činnosti, tj. poskytování veřejných knihovních a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.  Městská knihovna Česká Lípa plní funkci knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí (ve smyslu §11 odst.3 z. č. 257/2001 Sb. a smlouvy o přenesení regionálních funkcí z KVK Liberec na základní knihovnu). Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

3. Organizační struktura
 Organizační schéma

4. Kontaktní spojení / poštovní adresa
Městská knihovna Česká Lípa
Nám. T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

 4.1  Kontaktní adresa poboček Městské knihovny Česká Lípa
Pobočka Špičák: Červeného kříže 2563, Česká Lípa
Pobočka Lada: Komenského 3006, Česká Lípa
Pobočka Holý Vrch: Jižní 1814, Česká Lípa
Pobočka Dobranov: Dobranov 14

 4.2  Provozní hodiny
provozní doba zde

 4.3 Telefonní čísla
pevná linka: +420 487 883 444 (ústředna)fax: +420 487 522 975

 4.4  Adresa internetové stránky
 https://www.knihovna-cl.cz/

 4.5  E-mail
 info@knihovna-cl.cz

 4.6  ID datové schránky
 xepgw2f

5. Bankovní spojení
Číslo účtu: 16332421, kód banky: 0100

6. IČO
00360171

7. DIČ
Organizace Městská knihovna Česká Lípa není plátcem DPH

8. Dokumenty
 8.1 Knihovní řád
 8.2 Výroční zprávy
 8.3 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Způsoby žádání o informace:
Informace lze získat vyplněním formuláře Žádost o poskytnutí
informace na základě:
a)  písemné žádosti směrované k rukám ředitelky organizace
(doporučený dopis, osobní doručení)
b)  e-mailové žádosti s platným elektronickým podpisem
c)  přes datovou schránku

10. Opravné prostředky     
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání
k místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele
organizace, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo
od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

11. Vydané předpisy
 Knihovní řád
 Ceník služeb
 Svobodný přístup k informacím
 GDPR

12. Úhrady za poskytování informací

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.