Otevřený klub 60+

Klub se schází na pobočce Špičák, ul. Červeného kříže 2563. Je otevřený každému, kdo nechce jen sedět doma. Vstup je volný a není třeba se účastnit všech schůzek.

Ve čtvrtek ve 13.00 bývají náplní klubu přednášky na různá témata, cvičení pro lepší paměť MOZKOHRÁTKY, výtvarné dílny, kultovní hra Vikingů MÖLKKY. Sledujte program klubu v Aktualitách.

Každé pondělí od15.00 do 17.00 se na pobočce Špičák cvičí FALUNG GONG, kultivační cvičení těla i ducha.

Každé úterý od 10.00 CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU, cvičení s hudbou a v sedě!

Dovoz knih

Městská knihovna nabízí pro občany se zdravotními potížemi, sníženou nebo omezenou pohyblivostí dovoz knih do domácností. Jedná se o pravidelnou službu pro naše spoluobčany, kteří mají sníženou možnost pohybu mimo svoje bydliště nebo domácnost. Knihovna 1x měsíčně po předchozím písemném nebo telefonickém upozornění rozváží knihy přímo do domácností občanů, pro které jsou služby knihovny ze zdravotních důvodů dlouhodobě nedostupné.

Podmínky a pravidla pro využití služby:

 • platný čtenářský průkaz
 • věk nad 70 let či dlouhodobá imobilita
 • před první návštěvou bude klient telefonicky kontaktován pracovníkem knihovny a domluví si termín první návštěvy
 • maximální počet výpůjček: 15 (počty jednotlivých typů dokumentů podle KŘ); minimální počet výpůjček: 5
 • případné prodloužení nepřečtených knih bude domluveno při návštěvě, o prodloužení je možné také požádat telefonicky nebo e-mailem
 • vypůjčené dokumenty klient vrátí pracovníkům knihovny při příští návštěvě
 • služba je uskutečňována 1x měsíčně v předem domluveném čase
 • služba je zdarma

Poskytování služby může být ukončeno, pokud se čtenář nebude opakovaně vyskytovat v domluvenou dobu na uvedené adrese nebo bude mít nevyřízené pohledávky vůči knihovně.

V případě zájmu o prezentovanou službu kontaktujte Městskou knihovnu v České Lípě e-mailem nebo na tel. 487 883 444 – D. Kroulíková nebo S. Bůžková, kde případným zájemcům sdělíme další podrobnosti.

Zájemce o tuto službu současně vyplní přihlášku, ve které si současně vybere oblasti svého čtenářského zájmu a potvrdí podmínky stanovené Městskou knihovnou v České Lípě.

Univerzita VU3V

Co je VU3V?

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU = vzdělávání seniorů v regionech

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů (osob, které dosáhly věku, kdy mají nárok na pobírání starobního důchodu) v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Virtuální U3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům (osobám, které dosáhly věku, kdy mají nárok na pobírání starobního důchodu) v rámci celé České republiky bez rozdílu místa bydliště, čímž poskytuje stejné příležitosti všem seniorům a představuje tak novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Po splnění studijních podmínek a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci v aule České zemědělské univerzity.

Další informace na vu3v.cz

Kdo může studovat na VU3V?

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • se statutem důchodce
 • invalidní důchodci bez rozdílu věku
 • osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta.

Další informace na vu3v.cz

Jak se stát studentem VU3V?

 • zájemce o studium kontaktuje konzultační středisko v městské knihovně
 • vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od kontaktní osoby v KS
 • uhradí studijní poplatek pro daný kurz

  Povinnosti studenta:

 • uhrazení studijního poplatku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Další informace na vu3v.cz

Jak se studuje VU3V?

 • přednášky jsou každých 14 dní v úterý

 • kurz obsahuje 6 přednášek, z nichž každá trvá cca 1 hodinu

 • přednášku pouští na plátno lektor, studenti ji sledují společně

 • po sledování přednášky vyplňujeme společně test

 • další test si studenti vyplní již samostatně nebo ve skupinkách přímo u počítače – přihlašují se pomocí přihlašovacích jmen a hesel, která budou každému studentu přidělena

 • student během semestru vyplňuje 6 dílčích testů (který může opakovat několikrát, dokud není spokojen s výsledným počtem bodů)  a jeden závěrečný (který lze vyplnit pouze jednou)

 • nepovinným úkolem je napsání eseje na téma právě studovaného kurzu

 

Další informace na vu3v.cz