Základní informace

Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace je veřejnou univerzální knihovnou. Zřizovatelem je Město Česká Lípa.

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. knihovní zákon, plní rovněž regionální funkci pro profesionální a neprofesionální knihovny regionu Českolipska. Městská knihovna Česká Lípa vykonává regionální funkci na základě pověření Krajskou vědeckou knihovnou a tato činnost je hrazena z dotace Libereckého kraje.

Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a informačních služeb. Městská knihovna Česká Lípa buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a požadavky široké veřejnosti, velmi intenzivně buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě i regionu Českolipska a pro tento účel vytváří speciální databáze (regionální osobnosti, regionální události). Veřejnosti poskytuje rozsáhlé služby bibliograficko-informační, především meziknihovní výpůjční službu a ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace.

Knihovní provoz je plně automatizován (knihovní systém Tritius), od výpůjčního protokolu až po on-line katalogy přístupné veřejnosti. K dispozici je kopírovací služba, internet, přístup k databázím, veřejná písárna, sbírka zákonů ČR.

Kromě půjčoven v hlavní budově na náměstí T. G. Masaryka provozuje městská knihovna 3 sídlištní pobočky – Lada, Špičák, Holý Vrch a 1 pobočku ve spádové obci Dobranov. Pobočky fungují v online režimu (Špičák, Lada, Holý Vrch). Zajišťujeme službu všudevracení a všudepůjčování.

Knihovní fond městské knihovny tvoří cca 140 000 knihovních jednotek a návštěvnost knihovny dosahuje až 400 uživatelů denně.

Výroční zprávy

Rozpočet

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Účetní závěrky

2023
2022
2021
2020
2019
2018