Základní informace

Krajská vědecká knihovna v Liberci pověřila podle knihovního zákona 257/2001 Sb. Městskou knihovnu v České Lípě (dále MěK) vykonáváním regionálních funkcí na okrese Česká Lípa. Městská knihovna v České Lípě tak poskytuje zdarma odborné knihovnické služby celé síti veřejných knihoven regionu Českolipska. Finanční prostředky na tuto činnost knihovny pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje. Mezi základní poskytované služby s ohledem na knihovnické standardy patří:

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
  • Statistika knihovnických činností
  • Vzdělávání knihovníků, porady, semináře
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • Nákup knihovních fondů z prostředků provozovatelů (obcí)
  • Tvorba výměnného fondu pro potřeby knihoven regionu
  • Zajišťování cirkulace výměnného fondu po regionu
  • Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí
  • Správa systému AKS Tritius REKS

Městská knihovna Česká Lípa také zajišťuje ostatním knihovnám okresu nákup drobných tiskopisů a pomůcek potřebných pro jejich činnost, pomoc s automatizací a internetizací, distribuci knižních i časopiseckých darů. Veškeré tyto služby jsou smluvně podchyceny, a to vždy mezi zřizovatelem veřejné knihovny (obcí, městem) a Městskou knihovnou v České Lípě.

 

Oddělení regionálních služeb

Městská knihovna Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa

Oddělení regionálních služeb se nachází v hlavní budově městské knihovny na nám.T.G.Masaryka, v zadním traktu (ve dvoře). V případě uzamčení dvora je vchodových dveří k dispozici zvonek.

 Pracovnice oddělení regionálních služeb:
Jana Štěpničková
Miluše Vojtíšková
Telefon: 487 883 443, 731 575 616
Email: metodika@knihovna-cl.cz

Oddělení akvizice a katalogizace (centrální nákup):
Věra Bílková
Telefon: 487 883 443
Email: akvizice@knihovna-cl.cz

Legislativa

Zákon 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (MVS, evidence a revize fondu).

Nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven doplněné o změny z Nařízení vlády 235/2005 Sb (znění zákona).

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (znění zákona).

Dokumenty ke stažení

Profesionální knihovny

Podrobné informace k profesionálním knihovnám v okrese Česká Lípa:

Podrobný zdroj kontaktních údajů nejenom veřejných knihoven okresu Česká Lípa, ale též knihoven Semilska, Jablonecka a Liberecka lze najít na webu Krajské vědecké knihovny v Liberci nebo Geoportálu Libereckého kraje. Připojeny jsou také informace o automatizaci a internetizaci knihoven, otvírací hodiny, umístění knihovny na mapě obce, případně fotografie.

Neprofesionální knihovny

Podrobné informace k neprofesionálním knihovnám v okrese Česká Lípa:

Podrobný zdroj kontaktních údajů nejenom veřejných knihoven okresu Česká Lípa, ale též knihoven Semilska, Jablonecka a Liberecka lze najít na Geoportálu Libereckého kraje. Připojeny jsou také informace o automatizaci a internetizaci knihoven, otvírací hodiny, umístění knihovny na mapě obce, případně fotografie.